Ученици во основните училишта на Република Македонија

Податоци за периодот од 2006 до 2016 год.

Вкупен број на ученици според избраните параметри:

185.992

Промена на бројот на ученици во издвоениот период:

-19,66%